Tổng quan Dân số và lao động Đà Nẵng năm 2017

Dan so Da Nang
Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2017